DEEP-sprekers

DEEP-sprekers
Ik heb een vraag
Ik heb een vraag

Weblog

10 vragen aan Spiritual Speaker Annemarie M. Schaacke

06-05-2015
10 vragen aan Spiritual Speaker  Annemarie M. Schaacke

‘Spreken vanuit de Spirit van verbinding met elkaar’

  1. Hoe is je carrière van start gegaan?

Eerst iets over mijzelf, want waar je geboren bent, is mede bepalend voor de keuzes en mogelijkheden, loopbaan en ontwikkeling.

Ik ben in Amsterdam-West geboren in een gezin, met drie kinderen, als middelste, met twee broers. Mijn vader heeft grote invloed gehad op mijn leven, met zijn pragmatische aanpak, dat iedereen zijn eigen brood heeft te verdienen. Mijn moeder was een sterke vrouw. Je talenten ontwikkelen, opleiding en mede inzetten voor de gemeenschap werd ons met de paplepel ingegoten. Sociaal bewogen.

Cultuur was voor mij aantrekkelijk, muziek, pianolessen en museum bezoek. Het gereformeerde milieu zorgde als eerste voor bezoek aan het Bijbels Museum in Amsterdam. Discussiëren over politiek en maatschappij, kerk en samenleving was dagelijkse kost tijdens opgroeien, met grote vriendenkring. Een jeugdsocieteit in de kerk en later besefte ik dat ik ooit de jongste jeugdouderling (20) ben geweest. Het jeugdpastoraat ontstond vanuit de beweging van democratisering in de kerken. Na de middelbare school trok de boekenwereld mij aan, eerst in boekhandel.

De Maagdenhuis bezetting in 1968 maakte ik mee vanwege dagelijks passeren op het Spui met ‘laatste nieuws’ naar boekhandel in de Kalverstraat. Uiteindelijk gekozen voor vrije informatievoorziening op de Frederik Muller Akademie, bibliotheek en informatie, waar Kees Fens mijn grote leermeester was. Toen een HBO opleiding, waar je in alle wetenschapsgebieden werd ingewijd, een all-round opleiding. Dat trok mij aan. Het internet omarm ik als bron van informatie.

In mijn jeugd werd er door mij niet zo over ‘carrière’ nagedacht of bij stil gestaan. Een goede opleiding en dan de maatschappij in om je eigen brood te verdienen. Reizen naar Oost-Afrika (1975), Indonesië (1976) het ontdekken van de wereld en het jeugdpastoraat, familie, vriendenkring, huwelijk vormden mij in die jaren.

Een heftige tijd van opstand tegen gezag en op weg naar democratisering.

Later een culturele revolutie genoemd, waarmee Nederland een unieke voorbeeld functie en leidende rol in de wereld heeft veroverd, die nu wat verloren is gegaan. Een tijd van tegenstellingen, die wij nu in deze tijd in nieuwe vorm meemaken.

Het gaat nu om het verhogen van (collectief) bewustzijn, kennis en inzichten, op verschillende posities in de samenleving. Het verschralende effect van de vrije markt laat zich zien in managerscultuur en efficiency, opnieuw een bevrijding!

  1. Op welk punt in uw leven bent u zich  gaan interesseren voor zelfontwikkeling en spiritualiteit.

Als je het bovenstaande leest, krijg je al een indruk, want spritualiteit is aanwezig in een omgeving waar God, Jezus en de Heilige Geest aanwezig zijn bij opgroeien.

‘s Avonds een gebedje voor het slapen gaan ‘Here, houd ook deze nacht, over mij getrouw de wacht’. Het vertrouwen in het goede, dat altijd zal overwinnen.

Alles zit in jezelf, nog verscholen, maar de tijd rijpt je met ontwikkeling. Telkens ontdek ik weer hoe ik vorder, leiderschap, het alleen kunnen staan in de wereld, in verbinding met anderen en de wereld om je heen. Nooit is een ander gerechtigd je eigen ontwikkeling te beperken, is mijn diepe weten, mijn zijn.

Mijn loopbaan in de openbare bibliotheek, later, heeft mij daartoe ruimte gegeven.

  1. Wie bewondert u het meest?

Mensen, die de moed hebben hun angst te overwinnen om zichzelf te ontwikkelen, want kennis geeft macht, leiderschap te nemen en zichzelf te zijn.

Consistent naar hun denkbeelden te leven, te leren onderscheiden en te ondernemen, synchroon aan hun eigen verlangens en dromen.

Ik heb wel bewondering voor mijzelf, hoe ik een zware depressie te boven ben gekomen, vooral toch op eigen kracht, want de systemen waarin je wordt opgevangen, voldoen helaas niet als je ziek wordt. Persoonlijke aandacht werkt.

Verder Kees Fens, als literator, Barack Obama, als eerste ‘zwarte’ president, Maarten Luther King, de dominee die zijn dromen wereldkundig maakt, Mahatma Ghandi, leider van geweldloos verzet in India, Desmund Tuti, zwarte dominee in Zuid-Afrika, Nelson Mandela, die volhardend Zuid-Afrika een nieuw leven schonk.

4.Hoe past u gezinscoaching toe?

‘Ieder mens is uniek’ is het motto, waarmee ik mensen, gezinnen, kinderen, jongeren, pubers, grootouders, coach. Het helen van mensen, genezen van hun oude wonden, trauma’s, is daarbij het fundament van mijn therapeutische werk.

Dat kan in mijn Praktijkruimte, maar ook op locatie in het gezin, b.v. als Zorgcoördinator. Het kan ook samenvallen met business coaching, zoals bij zelfstandige professionals of andere ondernemers.

Belemmeringen en blokkades oplossen is het doel van mijn coaching.

Ik heb een traject ontwikkeld ‘Op weg naar een nieuwe balans’ in 6 consulten, met evaluatie of doelen zijn bereikt en hoe nu verder. www.familycoachschaacke.nl

Daarnaast het houden van Lezingen, Trainingen, Workshops, Familie-opstellingen en kosteloos spreekuur. Zonder dossier vorming bij de overheid is mijn keuze.

  1. Wat is uw specialisme

Crisisinterventie is een specialisme, dat ik heb ontwikkeld, om erger te voorkómen. Psychologische begeleiding van ouders, gezinnen, kinderen en speciaal jongeren in de puberteit en jong volwassenen. In alle sociale milieu’s komt een zelfde problematiek om de hoek kijken, weliswaar in andere vorm. Depressie, burn-out, levensvragen zijn mijn specialisme in dat opzicht.

Ik kijk holistisch naar de mens, waarbij de gezondheid voorop staat. Als paramedisch natuurkundig therapeut, systeemtherapeut aangesloten bij de BATC, met NLP, reversie methode, Pillar methode (autisme, AD(H)D), EMDR (trauma’s).

  1. Welke nieuwe vormen van gezinsstructuren gaan er de komende jaren ontstaan.

Er is uiteraard al een grote verschuiving te zien, vanwege de vele echtscheidingen sinds de jaren 1970/1980. Blijkbaar is het burgerlijk huwelijk, in de 19e eeuw ontstaan, niet meer vanzelfsprekend voor de 21ste eeuw om jezelf als partners of als ouders met kinderen, gezin te zijn en om je te kunnen ontwikkelen. Eénouder gezinnen, samengestelde gezinnen zijn ontstaan. Familie-systemen vermengen zich. Lesbische of homoseksuele relaties hebben dezelfde rechten inmiddels om kinderen groot te brengen. Geadopteerde kinderen in gezinnen, pleegkinderen.

Kinderen en de mens staan hierbij centraal. Eerherstel van de vrouwelijke energie in de wereld is hetgeen overstijgend speelt in de wereld. Niet alleen bij vrouwen aanwezig, maar als energie in zowel man als vrouw gaat gewaardeerd worden, na eeuwenlang door het kille mannelijke denken te zijn gedomineerd.

Dat heeft tevens gevolgen voor nieuwe vormen van gezinsstructuren. Spritualiteit, ook in het gezin wijzigt zich, en eenheidsbewustzijn is groeiende. Wij willen niet dat het ‘kind’, het kind van de rekening wordt, vanuit ons onderbewuste aangestuurd.

Jonge mensen kiezen veel meer voor op zichzelf wonen, of living apart together. Vanuit pragmatische benadering om zichzelf te kunnen zijn en ontwikkelen. In grote steden in de USA woont 40% van de jonge mensen op zichzelf. Een trend die ook in Nederland is waar te nemen. Woningbouw, met nieuwe vormen van stadsontwikkeling sluiten daarop aan, zoals in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, Utrecht en andere steden verrijst. Inclusief sociale ontmoetingsplaatsen, sport, cultuur, muziek, uitgaan, restaurants, winkelen, internet café’s.

In 2010 was in Shanghai (China) de World Expo gewijd aan ‘Better City, Better Life’, die ik heb bezocht. In China zijn miljoenen steden een normaal verschijnsel, met 1 kind gezinnen als overheidsbeleid sinds 1979. Daar worden kinderen geboren, als tweede of derde kind, die door de overheid niet worden geregistreerd. Ouders lijden onder corruptie en kinderen kunnen niet aan onderwijs deelnemen. Het kastenstelsel, ook in onze samenleving aanwezig, gaat langzamerhand verdwijnen, ook in India, waar verkrachtingen van meisjes en jonge vrouwen in het openbare leven, scherp veroordeeld worden. Dat heeft invloed op gezinsstructuur.

Nieuwe Nederlanders met het staatsburgerschap en gezinsstructuren gaan zich wijzigen met 3e en 4e generaties, die in Nederland geboren zijn. Dat vereist wel speciale aandacht, zeker als het gaat om eerwraak. Het onderwijs krijgt erg veel taken erbij, wat betreft oplettendheid, die bij eigen sociale omgeving, imams hoort. Net zoals eerder de RK kerk een grote invloed had op gezinsvorming, zien wij dat nu bij nieuwe Nederlanders, die zichzelf mogen zijn, maar waar geweld niet wordt toegestaan. In die zin hebben mensen zich aan te passen aan de Nederland.

Huiselijk geweld, verwaarlozing in het gezin, achter de voordeur, vanwege gesloten gezinsstructuur, schept voor kinderen en jongeren levensgevaarlijke situaties.

Wat dat heeft betekend in Nederland in de vorige eeuw en de RK kerk is duidelijk geworden, want iedereen wist het, maar het kind werd niet serieus genomen. De groeiende armoede in Nederland, waarin kinderen opgroeien, is cruciaal in gezin.

  1. Wat zou er volgens u moeten gebeuren om het bedrijfsleven in Nederland succesvol te laten zijn.

Er gebeuren al veel dingen, die dat bevorderen, maar wel van onderop. Hans Biesheuvel heeft zich als voorzitter losgemaakt van het traditionele MKB Nederland, dat te dicht bij het VNO functioneert. Belangen van MKB worden nu beter behartigd in Ondernemend Nederland, Onl, de nieuwe club waarmee ik verbonden ben. Ondernemers voelen zich erg in de steek gelaten door de politiek, die vooral met zichzelf bezig is, terwijl als er werkelijk iets moet gebeuren, naar ondernemers wordt gewezen. Er wordt veel veerkracht gevraagd om de grote crisis van september 2008 te boven te komen en te blijven voortbestaan als ondernemer.

Een keuze voor duurzaam ondernemen en de circulaire economie, met hergebruik van grondstoffen zal het bedrijfsleven in Nederland succesvol maken. De Nederlandse regering vormt een belemmering voor Transitie naar duurzame energie opwekking, en daarmee een bedreiging in de Klimaatzaak. Mensen in Groningen dienen schadeloos gesteld te worden vanwege gaswinning.

Morgen vertrek ik naar de Wereld Expo in Milaan, waar het thema is ‘Voedsel voor de Planeet, Energie voor het Leven’. Nederland is vertegenwoordigd in Holland Delta paviljoen, met Wageningen Landbouwhogeschool in de hoofdrol. Verder staan er negen trucks met eten, dus ik ben beniewd wat ik ga aantreffen. Zo’n 140 landen zijn vertegenwoordigd. Ik ben er twee dagen en doe verslag op www.bedrijfvandetoekomst.nu en waar mogelijk via sociale en papieren media.

In de Training ‘Zakendoen met de nieuwe economie’ wordt beeld, tekst en informatie van de World Expo 2015 gepresenteerd. In co-creatie met De Groene Zaak in Den Haag. www.bedrijfvandetoekomst.nu/het-nieuwe-ondernemen

  1. Waarvoor kunnen mensen u op dit moment het beste voor benaderen

Voor begeleiding in het gezin en in je onderneming, voor advies en consultatie.

Lezingen, spreekbeurten vervul ik graag. Training in company heeft mijn hart.

Bedrijf van de Toekomst, Consultancy in samenwerking heet mijn Bedrijf.

  1. Wat is uw grootste ergernis.

Ontkennen van hetgeen aangepakt heeft te worden in deze tijd, voor bedrijven van de toekomst. Fundamenteel dienen zaken zich te wijzigen. Het is niet anders, banken en financiele wereld, maar deze trachten op oude voet verder te gaan.

Dat wordt niet meer gepikt, want het wantrouwen is levensgroot aanwezig.

  1. Welke tip geeft u  mee voor de komende jaren

Doe waar je goed in bent, en waar je hart naar uit gaat, dan word je gelukkig.

 

 
Reacties:


Geef je reactie: